Карго

 Обект на застраховане - всички видове товари, предмет на внос, износ или реекспорт, независимо от вида на транспорта /сухопътен, морски, въздушен, железопътен или комбиниран/.

Покрити рискове:

 1. Застрахователна компания Олимпик - клон България предоставя покритие, съгласно общоприетите институтски карго клаузи, които са неразделна част от настоящите общи словия:
  1. Институтска карго клауза „А” (Institute Cargo Clauses „А”) – 1.1.82
  2. Институтска карго клауза „В” (Institute Cargo Clauses „В”) – 1.1.82
  3. Институтска карго клауза „С” (Institute Cargo Clauses „С”) – 1.1.82
 2. Срещу допълнително платена застрахователна премия застрахователят осигурява застрахователно покритие и срещу:
  1. Военни рискове (Institute War Cargo Clauses) – 1.1.82
  2. Стачки, бунтове и граждански вълнения (Institute Strikes Cargo Clauses) – 1.1.82.

Лимити на отговорност - договарят се за едно застрахователно събитие и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.
Застрахователна премия – определя се в зависимост от лимитите на отговорност, обхват на покритието и конкретни рискови фактори.