Продукти / Застраховане на отговорности / Застраховка „Професионални отговорности”

Застраховка „Професионални отговорности”

Предмет на застраховката - покрива професионалната отговорност на посоченото в Полицата лице, упражняващо професия или дейност, за която има необходимата правоспособност.

Покрити рискове:

  1. За покрит риск по застрахователния договор се счита опасността /вероятността/ от причиняване на вреди от Застрахования, вследствие на виновно неизпълнение на неговите професионални задължения.
  2. Всички суми, до размер на договорените лимити на отговорност, които Застрахованият бъде законово задължен да заплати като обезщетение за вреди, причинени вследствие на виновно неизпълнение на професионалните му задължения.
  3.  Застрахователят ще обезщетява Застрахования и за всички разходи по уреждането на претенции и искове, направени със съгласието на Застрахователя, като уговорените в Полицата лимити включват и разноските по уреждането на исковете.
  4. Застраховката може да бъде индивидуална или групова, с приложен поименен списък на лицата, които ще бъдат застраховани по образец, одобрен от „ЗК Олимпик – клон България”.

Лимитът на отговорност е определен за едно застрахователно събитие /единичен лимит на отговорност/ и за всички застрахователни събития през срока на застрахователния договор /агрегатен лимит на отговорност/.