Продукти / Застраховане на отговорности / Застраховка „Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие”

Застраховка „Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие”

Предмет на застраховане е отговорността от настъпване на имуществени и неимуществени вреди, в резултат на използване на огнестрелно оръжие във връзка с дейности, разрешени от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и последващите му изменения, и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Тази застраховка се сключва съгласно изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и последващите му изменения.

Покрити рискове:
По условията на тази застраховка „Застрахователна компания Олимпик – клон България” ще обезщети Застрахования в рамките на договорените лимити на отговорност, за всички имуществени и неимуществени вреди, пряко причинени на трети лица, в резултат на законосъобразно използване на огнестрелно оръжие, въз основа на влязло в сила съдебно решение на компетентен български съд.
Срок на действие на застрахователната полица - една година или по-дълъг период съответстващ на срока на разрешението за носене и употреба на огнестрелно оръжие.

Застрахователна сума/лимит на отговорност/ - определя се за едно застрахователно събитие по договаряне и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за срока на действие на застраховката.
Застрахователната премия се определя по тарифа на „Застрахователна Компания Олимпик – клон България”.