Продукти / Застраховки Злополука / Застраховка „Злополука на гости на хотели”

Застраховка „Злополука на гости на хотели”

Застраховката се сключва със собственици на средства за подслон на територията на Република България.
Застраховат се български и чуждестранни граждани, отседнали в средството за подслон.

Покрити рискове – смърт и трайна загуба на трудоспособност в следствие на злополука; медицински разноски в следствие на злополука или акутно заболяване; разноски за репатриране в следствие на злополука или акутно заболяване; частична или пълна загуба на личен багаж вследствие пожар, природни бедствия или кражба чрез взлом от мястото за подслон; гражданска отговорност на госта за имуществени и/или неимуществени вреди към трети лица.
За лица под 14 години не се покрива рискът “смърт вследствие злополука”.

Застрахователната сума се определя по договореност - в лева за български граждани и/или в евро за чуждестранни граждани.

Отговорността на Застрахователя е както следва:

  1. при смърт вследствие злополука - на законните наследници се изплаща застрахователната сума.
  2. при трайна загуба на трудоспособност вследствие злополука – на застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена трудоспособност.
  3. за медицински разноски, вследствие злополука или акутно заболяване – на застрахованото лице се изплаща размера на фактически извършените разходи, в рамките на договорения лимит.
  4. за разноски за репатриране, вследствие злополука или акутно заболяване - на застрахованото лице се изплаща размера на действително извършените разходи, в рамките на договорения лимит.
  5. при нанесени имуществени и/или неимуществени вреди към трети лица от госта, Застрахователят изплаща обезщетение до действителния размер на щетата, но не повече от договорения лимит на отговорност.
  6. при частична или пълна загуба или кражба чрез взлом на багаж се изплаща обезщетение до действителната стойност на вещите, в рамките на застрахователната сума. Застрахователят изплаща обезщетение в рамките на договорения в полицата лимит за един предмет и в агрегат за целия багаж, като прилага самоучастие на Застрахования (франшиз) в размер на 10% от обезщетението.
  7. за частична или пълна загуба или кражба чрез взлом на багаж, обезщетението се определя по представени документи за стойността на предметите или по оценка, съгласувана между Застрахователя и госта.
  8. отговорността на Застрахователя е за пълна или частична загуба на личен багаж, изразяващи се в увреждане или унищожаване при пожар, земетресение, наводнение, експлозия или имплозия, удар, буря и ураган, спукване на тръби и опит за кражба, както и кражба чрез взлом от средството за подслон.

Застрахователната премия се определя по тарифи на „ЗК Олимпик – клон България” в зависимост от избраната застрахователна сума и лимити на обезщетения по отделните рискове на база брой нощувки.