Продукти / Застраховки Злополука / Застраховка „Злополука на местата в МПС”

Застраховка „Злополука на местата в МПС”

Застраховка „Злополука на местата в МПС” - доброволна

Обект на застраховане

 - живота, здравето и телесната цялост на пътниците и водача на застрахованото МПС,  към момента на настъпване на ПТП.

Застраховат се всички места, съгласно регистрационните документи на МПС или техническата документация на производителя, включително и мястото на водача. Не се допуска застраховане на част от местата, освен когато се застраховат местата в МПС със специален режим на движение.

Застрахователния договор се сключва от собственик на МПС, лично или чрез упълномощено от него лице.

Покрити рискове 

-  смърт, трайна и временна загуба на работоспособност причинена от злополука в следствие на пътно транспортно произшествие (ПТП).

Застрахователна сума, премия и срок на договора

Вписаната в застрахователната полица застрахователна сума за едно място е еднаква за всички регистрирани места в МПС и е горна граница на отговорност на Застрахователя.
Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застраховката или на разсрочени вноски, по избор на Застрахования.

Срок на застраховката

 - една година.

Застрахователно обезщетение

  1. при смърт вследствие злополука се изплаща застрахователната сума по договора на законните наследници;
  2. при трайна загуба на работоспособност вследствие злополука на застрахованото лице се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента загубена работоспособност;
  3. при временна загуба на работоспособност вследствие на злополука се изплаща процент от определената в договора застрахователна сума, в зависимост от продължителността на временната неработоспособност.