Продукти / Застраховане на отговорности / Застраховка „Обща гражданска отговорност”

Застраховка „Обща гражданска отговорност”

Покрит риск - отговорността на Застрахования за обезщетение на причинените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

Застраховани са физически или юридически лица с производствена и непроизводствена дейност.

Лимити на отговорност - договарят се за едно застрахователно събитие и в агрегат за всички събития през периода на застраховката.

Застрахователна премия – определя се в зависимост от лимитите на отговорност, обхват на покритието и конкретни рискови фактори.