Продукти / Застраховки Злополука / Застраховка „Злополука на учащи”

Застраховка „Злополука на учащи”

Обект на застраховане - здравето, животът и телесната цялост на учащите и персоналът (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения (основни, средни, полувисши и висши); децата и персоналът (учители и обслужващ персонал) в детски градини и ясли.

Покрити рискове:

  1. смърт вследствие злополука;
  2. трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
  3. временна загуба на работоспособност вследсвие злополука;
  4. медицински разноски вследствие злополука и/или акутно заболяване;
  5. репатриране вследствие злополука и/или акутно заболяване;

За лица под 14 години не се носи риска „Смърт вследствие на злополука”.
Застраховката е групова и се сключва с поименен списък.

Срок на застраховката - една година.
Териториален обхват – Р. България.