Продукти / Имуществени Застраховки / Застраховка „Имущество на физически лица – първи риск”

Застраховка „Имущество на физически лица – първи риск”

Обект на застраховане - недвижимо и движимо имущество на физически лица.

Застрахователни суми/лимити на отговорност – фиксирани суми за недвижимо и движимо имущество.

Покрити рискове – пожар и последици от гасенето му, гръм (мърния), експлозия, имплозия, удар от летателни апарати или падащи предмети от тях; природни бедствия и аварии.

Формата на застраховане е срещу „Първи риск” - при настъпване на застрахователно събитие се обезщетява пълния размер на вредата, ако той не надвишава договорения лимит.

Срок на застраховката – 12 /дванадесет/ месеца.

Застрахователна премия - фиксирана сума.